CHIANG MAI UNIVERSITY
บทความ
บทความต้าน Logistics

หน่วยงาน มช. บูรณาการร่วมมือกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน

20 พ.ย. 2557 อ่านต่อ

รู้ได้อย่างไรว่าลูกท้องเป็นดาวน์หรือไม่

กลุ่มอาการดาวน์หรือโาวน์ซินโดรม เป็นความผิดปกติแต่กำเนิดของโครโมโซม

20 พ.ย. 2557 อ่านต่อ


ยาต้านเชื่อ HIV โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

วัคซีนป้องันโรคเอดส์ โดย นายแพทย์ณัฐพล โฆษชุณหนันท์ แพทย์ประจำโครงการวิจัยอาร์วี 306

9 ม.ค. 2557 อ่านต่อ

การจัดอันดับมหาวิทยาลัย

เกาะติดความเคลื่อนไหวอันดับของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการเป็นมหาวิทยาลัยโลก โดย รศ.ดร. มงคล รายะนาคร

9 ธ.ค. 2556 อ่านต่อ

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และกลไกการดำเนินงาน ของอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU STeP)

ในการบริหารจัดการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) ภายใต้การสนับสนุนของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

9 ธ.ค. 2556 อ่านต่อ


TRF New Growth Model เพื่อการพัฒนาประเทศ

การให้ทุนวิจัย นโยบายจัดสรรทุนวิจัย 2557 สกว.ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยครอบคลุมทุกสาขาและทุกมิติของการวิจัยการวิจัยพื้นฐาน การวิจัยและพัฒนา(รวมรายงานและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและเชิงพื้นที่)

9 ธ.ค. 2556 อ่านต่อ

กลยุทธ์ที่ส่งเสริมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1

การสร้างและพัฒนาระบบพี่เลี้ยง (Mentor System) จากทั้งนักวิจัยที่มีชื่อเสียงทั้งในปัจจุบันและที่เกษียณอายุราชการและการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะนักวิจัยรุ่นใหม่

9 ธ.ค. 2556 อ่านต่อ

แผนการปฏิรูปการวิจัยสู่ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2555-2559

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยที่มีผลงานในระดับสากลและเป็นผู้นำของประเทศ

9 ธ.ค. 2556 อ่านต่อ


นโยบายงานวิจัยจากนายกสภาและ นโยบายงานวิจัยของอธิการบดี

นโยบายด้านการวิจัยจากการบรรยาย เรื่อง “การปรับเปลี่ยน มช. สู่ความเป็นเลิศ” ในการสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประจำปี 2556 โดยศาสตราจารย์เกรียติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

9 ธ.ค. 2556 อ่านต่อ