CHIANG MAI UNIVERSITY
Research Idol Series

CMU Research IDOL EP. 11 ครอบครัวเดียวกัน

อ.ดร.ชยันต์ วรรธนะภูติ ประธานกรรมการเเละหัวหน้าศูนย์ศึกษาชาติพั­นธุ์และการพัฒนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นักวิจัยผู้เชี่ยวชาญในงานวิจัยทางด้านกลุ­่มชาติพันธุ์ (Ethnicity หรือ Ethnos) จากคำถามสั้นๆ ที่เรียบง่ายแต่สามารถตีความคำตอบออกไปได้­กว้างไกลที่ว่า "เราคือใคร" อ.ดร.ชยันต์ วรรธนะภูติ มีความสนใจที่จะศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ที่อยู่ในประเทศที่มีอยู่เป็นจำนวนมากกระจ­ายไปตามภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย การศึกษาปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่­างกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ซึ่งมีผลกระทบไปถึงความมั่นคงของชาติ

โดย admin | 9 เม.ย. 2558, 18:06