CHIANG MAI UNIVERSITY
งานวิจัย


โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์ในภาคอุตสาหกรรมพื้นที่ภาคเหนือ

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์ในภาคอุตสาหกรรมพื้นที่ภาคเหนือ

15 ธ.ค. 2557 อ่านต่อ

น้ำมันในรูปอิมัลชั่น

ผลงานวิจัย(การนำน้ำผสมน้ำมันในรูปอิมัลชั่นทดแทนการใช้น้ำมันดีเซล)

15 ธ.ค. 2557 อ่านต่อ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อความตกลงความร่วมมือระหว่างจังหวัดเชียงใหม่กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2556 ณ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่

9 ม.ค. 2557 อ่านต่อ


ผศ.ดร.ดลรวี ลีลารุ่งระยับ นักวิจัยคณะเทคนิคการแพทย์

ประสบผลสำเร็จคิดค้น “ลูกอมสมุนไพรหญ้าหมอน้อยช่วยเลิกบุหรี่”

9 ม.ค. 2557 อ่านต่อ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สวทช. ภาคเหนือ

พัฒนาเครือข่ายสถานีตรวจวัดอัตโนมัติ เฝ้าระวังน้ำป่า และบริหารจัดการน้ำได้อย่างเหมาะสม

9 ม.ค. 2557 อ่านต่อ

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ หัวหน้าภาควิชาสัตว์ศาสตร์และสัตว์น้ำ

รับรางวัล “ความคิดสร้างสรรค์” ประเภทสถาบันการศึกษา ผลงานการดำเนินงานของโครงการ “การผลิตก๊าซชีวภาพเป็นแหล่งพลังงานทดแทนในชุมชน”

9 ม.ค. 2557 อ่านต่อ


รศ.ดร.ภก.สุรพลนธการกิจกุล อาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์

ได้รับใบประกาศเกียรติคุณผู้มีผลงานด้านวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ พ.ศ.2556

9 ม.ค. 2557 อ่านต่อ

รศ.ดร.ธีรวรรณบุญญวรรณ อาจารย์ประจำภาควิชา ฟิสิกส์

ได้รับรางวัล Best Paper Award เรื่อง ZnOnanorod synthesis via controlled ZnO seed layer by Filtered Pulse Cathodic Vacuum Arc lumines-cenceenchacement

9 ม.ค. 2557 อ่านต่อ

ผลงานวิจัยดีเด่น

ผลงานวิจัยดีเด่นปี 2556 “เครื่องวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศชนิดแสดงผลทันที” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาติ เกียรติวัฒนเจริญ

9 ธ.ค. 2556 อ่านต่อ


น้ำตาลลำไย (ลำไยสกัด) ทางเลือกใหม่ของอาหารที่เพิ่มคุณค่า งานวิจัยของ มช. เพื่อประโยชน์ต่อเกษตรกรผู้ปลูกลำไยและภาคอุตสาหกรรมของไทย

จากความสำเร็จของงานวิจัยระดับปฏิบัติการ (Lab Scale) ในการแปรรูปลำไยสดให้เป็นลำไยในน้ำเชื่อม และน้ำตาลลำไยที่มีสารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย ของคณะอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

9 ธ.ค. 2556 อ่านต่อ

ยกระดับอุตสาหกรรมข้าวไทยด้วยเทคโนโลยีทางเลือกใหม่ในการลดความชื้นและกำจัดแมลงด้วยคลื่นความถี่วิทยุผลงานวิจัยและพัฒนาจากรั้ว มช.

ปี 2543 เป็นจุดเริ่มต้นของงานวิจัยที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับ Georg-August University Goettingen ประเทศเยอรมนีโดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา เวียรศิลป์

9 ธ.ค. 2556 อ่านต่อ