CHIANG MAI UNIVERSITY
งานวิจัยผลงานวิจัยดีเด่น
โดย ผู้ดูแลระบบ | 9 ธ.ค. 2556

ผลงานวิจัยดีเด่น

ผลงานวิจัยดีเด่นปี 2556

 

เครื่องวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศชนิดแสดงผลทันที

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาติ เกียรติวัฒนเจริญ คณะเทคนิคการแพทย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภชัย ชัยสวัสดิ์ คณะแพทยศาสตร์ และ ดร.ทิพวรรณ ประภามณฑล นักวิจัยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2556 รางวัลประกาศเกียรติคุณ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์

 

การพัฒนาเครื่องสังเคราะห์ฟิล์มบางของโลหะออกไซด์โดยกระบวนการสปาร์ค

โดย รศ.ดร.พิศิษฐ์ สิงห์ใจ ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คว้ารางวัลผลงานวิจัยดีเด่น กลุ่มงานวิจัยด้านวิชาการและมนุยษศาสตร์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประจำปี 2555

 

ผลการวิจัยกระบวนการผลิตฟรุกไตโอลิโกแซ็กคาไรด์จากน้ำเชื่อมลำไยด้วยวิธีทางเอนไซม์ไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์

โดยทีมวิจัยจากคณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้แก่ ผศ.ดร.ยุทธนา พิมลศิริผล (หัวหน้าโครงการวิจัย) ผศ.ดร.พิสิฐ ศรีสุริยจันทร์ และ อ.ดร.โปรดปราน ทาเขียว อันเจลิ

 

ไส้อั่วสูตรลดไขมัน นวัตกรรมอาหารพื้นบ้านรูปแบบใหม่

โดย ผศ.ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

น้ำมันหอมระเหยและสารหอมจากพืชไทย

โดย คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมกับ บริษัท เวลเทค ไบโอเทคโนโลยี โปรดักส์ จำกัด น้ำมันหอมระเหยและสารหอมจากพืชไทย มาใช้ประโยชน์ในการผลิตภัณฑ์ชะลอความแก่ของผิวหนังและผลิตภัณฑ์สปา ช่วยให้ผลผลิตทาง เกษตรกรรมมีมูลค่าเพิ่ม ลดการนำเข้าจากต่างประเทศซึ่งมักมีราคาแพงอีกทั้งเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ โดยมี รศ.พิมพร ลีลาพรพิสิฐ ภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม เป็นหัวหน้าโครงการ

 

พลังงานทดแทนน้ำมันชีวภาพจากสาหร่ายขนาดเล็ก

โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ยุวดี พีรพรพิศาล จากห้องปฏิบัติการวิจัยสาหร่ายประยุกต์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิจัยพลังงานทดแทนน้ำมันชีวภาพจากสาหร่ายขนาดเล็ก

 

โครงการโรงงานต้นแบบการลดความชื้นและกำจัดแมลงในข้าวด้วยเทคโนโลยีการให้ ความร้อนด้วยคลื่นวิทยุ

โดยมี รศ.ดร.สุชาดา เวียรศิลป์ คณะเกษตรศาสตร์  เป็นหัวหน้าโครงการภายใต้การดำเนินงานของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเทคโนโลยีการให้ความร้อนด้วยคลื่นวิทยุ ให้รู้จักเป็นที่แพร่หลายมากขึ้น อีกทั้งเพื่อยกระดับมาตรฐานข้าวไทยให้ก้าวไปอีกขั้นโดยใช้เทคโนโลยีที่มาจากผลงานวิจัยของคนไทย

 

โครงการการดัดแปรข้าวไทยเพื่อใช้ประโยชน์ทางทันตกรรม (เจลยาชาจากข้าวไทย)

โดย รศ.ดร.ศิริพร โอโกโนกิ คณะเภสัชศาสตร์ เป็นหัวหน้าแผนงาน

 

การพัฒนาฟิล์มกระดาษเคลือบเม็ดสบีดส์ จากไคโตซานต้านจุลินทรีย์ยืดอาขุการเก็บรักษาอาหารและผลไม้

โดย อ.ดร. เจิมขวัญ สังข์สุวรรณ อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุ คุรอุตศาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ชุดตรวจวินิจฉัยโรคเท้าช้างสำเร็จรูป FilariaDiag

ศ.ดร.เวช ชูโชติ คณะแพทยศาสตร์ รับโล่รางวัลบูรณาการบริการที่เป็นเลิศระดับดีเด่น เรื่อง จากนายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรีประธานสำนักงานคณะกรรมการระบบราชการ (ก.พ.ร.)

 

การพัฒนาระบบบริหารจัดการวิชาการรับใช้สังคม ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่: พร้าวโมเดล

จากเสียงสะท้อนของคณาจารย์ว่า การเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นั้นยังมีจุดอ่อน คือ การแยกส่วน ขาดการบูรณาการ ที่สำคัญคือ มีความรู้ที่สร้างโดยบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อีกมากที่ยังไม่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ในชุมชน ท้องถิ่น และสังคม กอปรกับโอกาศที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเปิดช่องวิชาการไขให้คณาจารย์ได้ใช้ประโยชน์จากความรู้ความเชี่ยวชาญของตนบูรณาการในการทำวิจัยบริการวิชาการ ที่สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของชุมชน ท้องถิ่นและสังคม

 

เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2554 จากการเข้าพบหารือระหว่าง ศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ (อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่) คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ในสมัยนั้น) และเจ้าคณะอำเภอพร้าว นายประกาศิต มหาสิงห์ (อดีตนายอำเภอพร้าว) และเจ้าคณะอำเภอพร้าว จำนวน 35 คน จึงเกิดนโยบายในการพัฒนาวิชาการรับใช้สังคมที่เป็นระบบ เพื่อให้ตอบสนอง ต่อความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น และสามารถแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยเสนอให้ทำโครงการวิจัยในพื้นที่อำเภอพร้าว และเป็นที่มาของโครงการวิจัยเรื่อง "การพัฒนาระบบบิหารจัดการวิชาการรับใช้สังคมของมหาวัทยาลัยเชียงใหม่:พร้าวโมเดล" หลังจากได้รับนโยบายดังกล่าว คณะทำงานประสานงานกลาง ได้ดำเนินการช่วงเตรียมการโดยการลงพื้นที่อำเภอพร้าวเพื่อทำความรู้จักและประมวลสถานการณ์ปัญหาในอำเภอพร้าว พร้อมทั้งทำความเข้าใจและเชิญชวนนักวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้าร่วมทำวิจัยและบริการวิชาการในพื้นที่อำเภอพร้าว จนเกิดประเด็น วิจัยที่มาจากความต้องการของชุมชนเมืองพร้าว 15 ประเด็น ซึ่งจะขอกล่าวต่อไปในฉบับหน้าค่ะ

 

วิจัยเชิงบูรณาการ "เศรษฐกิจสมดุลใหม่ ความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมสู่การพัฒนาที่มั่นคง และยั่งยืน"

รับรางวัลผลงานวิจัย ประจำปี 2555 ระดับดี สาขาเศรษฐศาสตร์จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยมี ศ.ดร.อารี วิบูลย์พงศ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นหัวหน้าโครงงการวิจัย