CHIANG MAI UNIVERSITY
งานวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อความตกลงความร่วมมือระหว่างจังหวัดเชียงใหม่กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โดย Admin | 9 ม.ค. 2557

               มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อความตกลงความร่วมมือระหว่างจังหวัดเชียงใหม่กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2556 ณ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีความพร้อมที่จะนำความเชี่ยวชาญและศักยภาพของมหาวิทยาลัย

               ในการบริการวิชาการแบบมีส่วนร่วมและเพื่อแก้ปัญหาตามความต้องการของชุมชน อย่างเป็นรูปธรรม โดยใช้องค์ความรู้ในด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตลอดจนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการเพื่อที่จะทำให้สามรถสนับสนุนด้านวิชาการ ให้แก่กลุ่มแข่งขันอุตสาหกรรมในท้องถิ่นรวมทั้งพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของจังหวัดเชียงใหม่และนโยบายการพัฒนาของรัฐบาล ทั้งในระยะสั้นและในระยะยาว