CHIANG MAI UNIVERSITY
งานวิจัยยกระดับอุตสาหกรรมข้าวไทยด้วยเทคโนโลยีทางเลือกใหม่ในการลดความชื้นและกำจัดแมลงด้วยคลื่นความถี่วิทยุผลงานวิจัยและพัฒนาจากรั้ว มช.
โดย ผู้ดูแลระบบ | 9 ธ.ค. 2556

ยกระดับอุตสาหกรรมข้าวไทยด้วยเทคโนโลยีทางเลือกใหม่ในการลดความชื้นและกำจัดแมลงด้วยคลื่นความถี่วิทยุผลงานวิจัยและพัฒนาจากรั้ว มช.

1 กว่า 13 ปีที่วิจัยในห้องปฏิบัติการ (Lab Scale)

ปี 2543 เป็นจุดเริ่มต้นของงานวิจัยที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับ Georg-August University Goettingen ประเทศเยอรมนีโดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา เวียรศิลป์ และคณะ ทำการวิจัยในระดับห้องปฏิบัติการ(Lab Scale) ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการให้ความร้อนด้วยคลื่นความถี่วิทยุ (Radio Frequency Heating ;RT) ในการกำจัดแมลง ไข่แมลงและตัวอ่อนในผลิตผลทางการเกษตรจำพวกข้าวโพด และ ถั่วต่างๆ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณการวิจัยอย่างต่อเนื่องจากศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวรวมระยะเวลาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า 13 ปี

2 จุดเด่นของเทคโนโลยีการให้ความด้วยคลื่นความถี่วิทยุกับผลผลิตทางเกษตรเพื่อลดความชื้นและกำจัดแมลง

คือ (1) ระยะเวลาในการทำงานสั้นเพียง 1-2 นาที (2) เข้าถึงระดับโมเลกุล/Micro Organism และ (3) วัตถุดิบที่คลื่นไม่เสียหาย (4) ปราศจากการใช้สารเคมี

3 ความท้าทายในการนำพางานวิจัยก้าวข้าวหุบเหวแห่งความตาย (Valley of Death)

ปี 2555 เป็นจุดเริ่มต้นของการนำงานวิจัยในระดับห้องปฏิบัติการในการประยุกต์ใช้คลื่นความถี่วิทยุกับข้าวและผลผลิตทางการเกษตร ให้มีการยกระดับและขยายขนาดเพื่อให้ก้าวข้ามหุบเหวแห่งความตาย (Valley of Death) โดยได้รับการรับการสนับสนุนงบประมาณจากหลากหลายหน่วยงานภาครัฐที่ต่างก็มีจุดมุ่งหมายเดียวกันในการช่วยยกระดับงานวิจัยนี้ ให้สามารถนำไปใช้จริงเชิงพาณิชย์ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติได้อย่างแท้จริง

  • ก้าวแรกของการขยายขนาด อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU STeP) ได้เข้าไปมีส่วนช่วยนักวิจัยและภาคเอกชนที่สนใจ ในการของบประมาณสนับสนุนการขยายขนาดครั้งแรก จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยให้การสนับสนุนการสร้างเครื่องต้นแบบ RF ที่มีระบบสายพานสำหรับข้าวสารบรรจุด้วยกำลังการผลิต 100 กิโลกรัมต่อชั่วโมง
  • ก้าวต่อไปในระดับที่ใหญ่ขึ้น ต่อมาสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ได้ให้การสนับสนุนการขยายขนาดเครื่อง RF ที่มีระบบ RF chamber ขนาดใหญ่เพื่อใช้กับข้าวสารด้วยกำลังการผลิต 500-1,000 กิโลกรัมต่อชั่วโมง

สร้างความเชื่อมั่นในเทคโนโลยีด้วยโรงงานต้นแบบ (Pilot Plant)

จนกระทั่งปี 2556 กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ สนับสนุนงบประมาณผ่านกลไกอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ เป็นจำนวน 24.5 ล้านบาท เพื่อจัดทำ “โรงงานต้นแบบการลดความชื้นและกำจัดแมลงในข้าวด้วยเทคโนโลยีการให้ความร้อนด้วยคลื่นวิทยุ” ที่ปรับได้หลายคลื่นความถี่ ใช้ระบบ RF Chamber ร่วมกับระบบสนับสนุนอื่นๆสามารถใช้ได้กับพืชหลายชนิด และมีกำลังการผลิตมากกว่า 1,000 กิโลกรัมต่อชั่วโมง

โดย CMU STeP เป็นผู้รับผิดชอบโครงการและประสานงานร่วมกับนักวิจัยและภาคเอกชนที่สนใจซึ่งการขยายขนาดจนถึงระดับโรงงานต้นแบบในครั้งนี้ ถือเป็นก้าวที่สำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นของเทคโนโลยี RF ในระดับอุตสาหกรรม เพื่อให้ภาคเอกชนมีความมั่นใจในการที่จะเจรจาถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เป็นอีกหนึ่งทางเลือกใหม่ในการลดความชื้นและกำจัดแมลงในข้าวเพื่อนำใช้ในเชิงพาณิชย์โดยท้ายที่สุดมุ่งหวังว่าเทคโนโลยีจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นี้จะช่วยยกระดับมูลค่าของอุตสาหกรรมข้าวของประเทศไทย และสร้างความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกต่อไป