SEARCH

จำนวนบทความ : 34 รายการ  
 

 
ความสัมพันธ์ของหญิงและชายในชนเผ่าลัวะและปกาเกอะญอ

บทบาทความสัมพันธ์ของหญิงและชายในชนเผ่าลัวะและปกาเกอะญอ ต่อภาวะโภชนาการเด็กที่ มีอายุต่ำกว่า 5 ปี อำเภอแม่แจ่ม...

วันที่บันทึก : 17 มิถุนายน 2558


 
การให้อาหารเสริมเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ภาวะโภชนาการดีขึ้นในชุมชนบนพื้นที่สูง

โดย สุรเชษฐ จินะแก้ว โพธิ์ศรี ลีลาภัทร์ และแอนนา รอสเลอร์

ศูนย์สนับสนุนความรู้อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Know...

วันที่บันทึก : 30 มีนาคม 2558


 
การพัฒนาอินเวอร์เตอร์ชนิดแหล่งจ่ายแรงดันเฟสเดียว สำหรับระบบโฟโตโวลตาอิกเชื่อมต่อกริด

การพัฒนาอินเวอร์เตอร์ชนิดแหล่งจ่ายแรงดันเฟสเดียว

สำหรับระบบโฟโตโวลตาอิกเชื่อมต่อกริด

Development ...

วันที่บันทึก : 30 มีนาคม 2558


 
การส่งเสริมสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดย อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย

การส่งเสริมสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดย อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย

...

วันที่บันทึก : 30 มีนาคม 2558


 
วิศวกรรมย้อนรอยเพื่อการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ด้านชีวการแพทย์

วิศวกรรมย้อนรอยเพื่อการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ด้านชีวการแพทย์

...

วันที่บันทึก : 30 มีนาคม 2558


 
โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ Research to Market Thailan

โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ Research to Market Thailan

...

วันที่บันทึก : 19 มีนาคม 2558


 
บทความ การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาระบบและกลไกการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุ

บทความ การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาระบบและกลไกการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุ

...

วันที่บันทึก : 19 มีนาคม 2558


 
บทความ กระบวนการจัดการก่อนและหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อเพิ่มคุณภาพลำไย

บทความ กระบวนการจัดการก่อนและหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อเพิ่มคุณภาพลำไย

...

วันที่บันทึก : 19 มีนาคม 2558


 
บทความชุมชนการเคะหะหนองหอย กับการจัดการดูแลผู้สูงอายุอย่างมีส่วนร่วม

บทความชุมชนการเคะหะหนองหอย กับการจัดการดูแลผู้สูงอายุอย่างมีส่วนร่วม

...

วันที่บันทึก : 19 มีนาคม 2558


 
กระบวนการพัฒนางานวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อตอบโจทย์ชุมชน

กระบวนการพัฒนางานวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อตอบโจทย์ชุมชน

...

วันที่บันทึก : 19 มีนาคม 2558

< 1>