ศูนย์บริหารงานวิจัย
สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

1. งานสำนักพิมพ์และวารสาร
      หัวหน้างาน
           053-94-3603
      เจ้าหน้าที่ในฝ่ายงาน
           053-94-3604-05

2. โทรสาร
           053-94-3600